مهندس الوانی

انتصاب جناب آقای مهندس مسعود الوانی به عنوان مدیرعامل شرکت

مهندس علی خیراللهی طی حکمی جناب آقای مهندس مسعود الوانی را به سمت مدیرعامل جدید شرکت کیمیامعادن سپاهان منصوب نمود. در متن حکم مسعود الوانی آمده است: از آن جا که شرکت کیمیا معادن سپاهان از مهم ترین شرکت های هلدینگ کیمیا بوده و امور مرتبط با آن شرکت از حساسیت و اهمیت زائد الوصفی برخوردار…

ادامه مطلب