بازدید استاندار کردستان از مجتمع تولیدی کیمیا معادن سپاهان