معرفی روش شیمی تر

معرفی روش شیمی تر

روش شیمی تر برای تعیین مقدار عناصر موجود در نمونه ها به کار میرود و به دو گروه کلاسیک و دستگاهی طبقه بندی میشود.در روش کلاسیک، ماده مورد نظر در اسیدهای لازم حل میگردد که به این فرآیند هضم نمونه گفته م...
بالا

Choose Color Color