واحد اكتشافات معدنی

اين بخش فعاليت خود را بصورت مستقل از ابتداي سال ١٣٩٠ آغاز نموده و در همين راستا نسبت به شناسايي، مطالعه و بررسي محدوده هاي اكتشافي و انجام پروژه هاي عملياتي و مشاوره اي در خصوص اكتشافات معدني در حال ارائه خدمات مي باشد
جمله خدمات ارائه شده در این بخش مختصراً می توان به موارد ذیل اشاره نمود
طراحی و اجرای عملیات اکتشافات تکمیلی معدن سنگ آهن سراب، استان کردستان
طراحی و اجرای عملیات اکتشافات معدن سنگ آهن عشرت آباد نایین، استان اصفهان
طراحی و اجرای عملیات اکتشافات معادن سیمان صدفی نطنز، استان اصفهان
طراحی و اجرای عملیات اکتشافات معدن تالک تیدار، استان لرستان
طراحی و اجرای عملیات اکتشافات معدن سنگ آهن اسفند آباد، استان یزد
طراحی و اجرای عملیات اکتشافات معدن سنگ آهن آبپونه، استان اصفهان