معرفی روش شیمی تر

معرفی روش شیمی تر

روش شیمی تر برای تعیین مقدار عناصر موجود در نمونه ها به کار میرود و به دو گروه کلاسیک و دستگاهی طبقه بندی میشود.در روش کلاسیک، ماده مورد نظر در اسیدهای لازم حل میگردد که به این فرآیند هضم نمونه گفته میشود.محلول حاصل از هضم نمونه به حجم معینی رسانده شده و سپس برای تعیین مقدار هر عنصر و با توجه به نوع آن ،محلول را با واکنشگرهای استاندارد مربوطه واکنش داده و غلظت هر عنصر را از روی روابط شیمیایی موجود بین واکنشگر و واکنش دهنده بدست می آورند.این روش تجزیه شیمیایی را در اصطلاح تیتراسیون می نامند.از جمله این روش ها می توان به تعیین آهن در سنگ معدن آهن اشاره کرد.در روش دستگاهی شیمی تر،مقدار عنصر موجود در ماده معدنی با کمک دستگاه تعیین میگردد.چون در این روش مزاحمت عناصر به حداقل رسانده میشود می توان مقدار ناچیز هر عنصر در ماده معدنی را نیز تعیین کرد.