عضویت مهندس علی خیراللهی در هیأت مدیره خانه معدن اصفهان

عضویت مهندس علی خیراللهی در هیأت مدیره خانه معدن اصفهان

 

 دراولین مجمع عمومی خانه معدن استان اصفهان در دی ماه 97و پس از برگزاری انتخابات، مهندس علي خيراللهي مدیر عامل و رییس هیأت مدیره گروه شرکت های کیمیا، با كسب اكثريت آراء به عنوان عضو هيأت مديره خانه معدن استان اصفهان  انتخاب شد. گفتنی است در این جلسه پس از رای گیری آقایان سید رسول رنجبران، بهنام امینی،محمود صلصالی، احمد هادیزاده، شهریار شعبانی و احمد کریمی به عنوان اعضاء هیات رییسه و سیف اله سعیدی و احمدرضا عمرانی فرد به ترتیب به عنوان اعضاء علی البدل اول و دوم و محمدرضا عالم به عنوان بازرس اصلی و امیر صلصالی به عنوان بازرس علی البدل خانه معدن اصفهان انتخاب شدند.