بررسی بودجه سال 1398 با حضور قائم مقام گروه شرکت های کیمیا

بررسی بودجه سال 1398 با حضور قائم مقام گروه شرکت های کیمیا

 

پنج شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷  

مدیران واحدهای مختلف گروه شرکت های کیمیا در نشست امروز، بودجه سال آینده مورد نیاز خود را ارائه، و به بحث گذاشتند. قائم مقام کیمیا در این جلسه از اهمیت تعیین بودجه و مصارف آن سخنانی ایراد کرد.